VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

STK - Směrnice pro činnost STK JmKFSPreambule

Sportovně technická komisfotbalovéhoe Jihomoravského krajského svazu (dále jen „komise“) je odbornou komisí ustavenou na základě čl.14 odst.3 Stanov ČMFS a čl.5 StatutuJihomoravského krajského fotbalového svazu.

Článek 1

Jmenování a složení komise

1. Komise má předsedu a osm členů, z nichž jeden je místopředseda komise a jedensekretář komise. O skutečnosti, kdo je místopředseda a kdo sekretář komise rozhodujepředseda komise.

2. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává Výkonný výbor Jihomoravského krajskéhofotbalového svazu (dále jen „VV JmKFS“), přitom jednotlivé členy komise VV JmKFSjmenuje a odvolává na návrh předsedy komise nebo z vlastního podnětu.


Článek 2

Poslání a hlavní úkoly komise

1. Komise řídí soutěže v působnosti Jihomoravského krajského fotbalového svazu (dálejen „JmKFS“), a to v souladu s řády a předpisy Českomoravského fotbalového svazu,zejména pak podle Soutěžního řádu fotbalu (dále jen „SŘF“), Pravidel fotbalu a rozpisusoutěží JmKFS na příslušný soutěžní ročník.

2. Úkoly komise jsou mimo jiné následující:

a) příprava termínových listin,

b) příprava návrhu na zařazení jednotlivých družstev do jednotlivých skupin soutěží,

c) příprava textu rozpisu soutěží JmKFS na příslušný soutěžní ročník,

d) podání návrhu na případnou změnu struktury soutěží JmKFS,

e) schvalování výsledků jednotlivých soutěžních utkání a průběžných tabulek jednotlivýchmistrovských soutěží,

f) schvalování závěrečných tabulek jednotlivých mistrovských soutěží a postupujícícha sestupujících družstev,

g) schvalování termínů, začátků a míst konání soutěžních utkání a jejich případnýchzměn,

h) potvrzování soupisek a seznamů družstev v působnosti JmKFS,

i) projednávání protestů podaných podle SŘF,

j) projednávání námitek sportovně technického charakteru uplatněných v Zápisecho utkání,

k) projednávání veškerých zjištěných porušení soutěžního řádu, rozpisu soutěží JmKFSa ostatních řádů a předpisů ČMFS a jejich případné postoupení k řešení dalším odbornýmkomisím JmKFS,

l) projednávání zjištěných nedostatků sportovně technického charakteru uvedenýchrozhodčími v Zápisech o utkání nebo delegáty svazu ve Zprávách delegátu svazu,

m) rozhodování ve všech ostatních věcech příslušejících STK podle SŘF,

n) obsahové zabezpečení aktivu klubů k přidělení losovacích čísel.

3. Při své činnosti komise úzce spolupracuje se sekretariátem JmKFS a ostatnímiodbornými komisemi JmKFS.

4. Komise dále spolupracuje s STK při Řídící komisi ČMFS pro Moravu.

Článek 3

Jednání a rozhodování komise

1. V průběhu konání mistrovských soutěží se komise schází pravidelně každý týdenv sídle JmKFS, mimo průběh mistrovských soutěží se schází dle potřeby.

2. Jednání komise řídí předsedající, kterým je předseda komise, v jeho nepřítomnostipak místopředseda komise. V případě současné nepřítomnosti předsedy i místopředsedyřídí jednání komise předsedou pověřený člen komise.

3. Obsah jednání komise se řídí plánem práce, který vypracovává na příslušné pololetísekretář komise ve spolupráci s předsedou komise, a dále aktuálními podněty vyplývajícímize Zápisů o utkání, Zpráv delegátů svazu, zápisů ze zasedání VV JmKFS, zápisů ostatníchodborných komisí, dále podněty sekretariátu JmKFS, podněty členů komise a podnětyv rámci obdržené korespondence.

4. Každé rozhodnutí komise:

a) plynoucí z námitky sportovně technického charakteru uvedené v Zápisu o utkání,

b) jehož výsledkem je vyhlášení kontumačního výsledku

musí být vyhotoveno písemně a zasláno dotčeným klubům prostřednictvím pošty.

5. Komise je schopna rozhodovat v případě, je-li jednání komise přítomno včetněpředsedajícího alespoň pět členů komise. Komise rozhoduje většinou hlasů z přítomnýchčlenů komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

6. Proti rozhodnutím komise je možné odvolání k Odvolací a revizní komisi JmKFS(dále jen „ORK“). Předseda komise nebo předsedou pověřený člen komise se zúčastníprojednání odvolání v ORK.

Článek 4

Zápis z jednání komise a vedení sportovně technické evidence

1. Z každého jednání komise se pořizuje zápis.

2. V zápisu musí být zejména uvedeno schválení jednotlivých soutěžních utkání, přijatározhodnutí komise včetně odůvodnění a udělené pořádkové pokuty s důvodem jejichudělení.

3. Vedení veškeré sportovně technické evidence provádí sekretář komise.

4. Obsah veškeré korespondence směrem od STK připravuje sekretář komise dle pokynůpředsedy komise.

Článek 5

Odpovědnost vůči VV JmKFS

1. Odpovědnost za řádnou činnost komise vůči VV JmKFS má její předseda a příslušnýgarant z řad členů VV JmKFS.

2. Komise předkládá VV JmKFS kromě dalších vyžádaných materiálů:

a) zprávu o průběhu podzimní části soutěžního ročníku a zprávu o průběhu soutěžníhoročníku,

b) návrh na rozdělení družstev dospělých do jednotlivých skupin I.A a I.B tříd anávrh na rozdělení družstev mládeže do jednotlivých skupin I.tříd,

c) návrh rozpisu soutěží JmKFS na příslušný soutěžní ročník, popř. návrh změn adoplňků aktuálního rozpisu soutěží, po proceduře dle článku 6 této směrnice pročinnost komise,

d) návrhy na změny nebo doplňky rozpisu soutěží JmKFS v průběhu příslušného soutěžníhoročníku,

e) návrh termínové listiny zvlášť pro podzimní a jarní část soutěžního ročníku,

f) návrh na případnou změnu struktury soutěží JmKFS.

3. Komise projednává své návrhy, podněty a připomínky ve VV JmKFS prostřednictvímpříslušného garanta komise z řad členů VV JmKFS, popř. za účasti předsedy komise,je-li k projednání daného bodu programu zasedání VV JmKFS přizván.

Článek 6

Rozpis soutěží, jeho změny a doplňky

1. Proces tvorby a schvalování rozpisu soutěží JmKFS (dále jen „RS“) pro další soutěžníročník je následující:

a) návrh textu RS připraví STK,

b) STK postoupí návrh textu RS sekretariátu JmKFS, který zajistí jeho neprodlenépředání všem odborným komisím JmKFS k připomínkování,

c) sekretariát JmKFS a odborné komise zašlou své písemné připomínky k návrhu textuRS komisi,

d) STK předloží finální návrh RS po vypořádání písemných připomínek sekretariátuJmKFS a odborných komisí JmKFS ke schválení VV JmKFS.

2. Podněty ke změnám nebo doplňkům RS v průběhu soutěžního ročníku může podávatsekretariát JmKFS, odborná komise JmKFS nebo VV JmKFS prostřednictvím STK. STK zajistí,aby text navrhované změny nebo doplňku aktuálního RS odpovídal platným řádům a směrnicímČeskomoravského fotbalového svazu a posléze jej postoupí ke schválení VV JmKFS.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1. Směrnici pro činnost komise (dále jen „směrnice“) schvaluje po předchozím projednáníVV JmKFS, který schvaluje také její změny a doplňky.

2. Tuto směrnici VV JmKFS projednal a schválil na svém zasedání dne 19.dubna 2004.

3. Tato směrnice nabývá účinnosti ode dne 1.7.2004, když ke stejnému dni pozbýváplatnost Směrnice pro činnost komise projednaná a schválená VV JmKFS dne 21.2.2002.

Vytisknout text k článku - STK - Směrnice pro činnost STK JmKFS ... Vytisknout - STK - Směrnice pro činnost STK JmKFS

Kalendář JmKFS
leden 2021
PoUtStČtSoNe
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31